เมนูหลัก
บริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

 ★ ด้านการบริหารทั่วไป
 ★ ด้านการคลัง
 ★ ด้านงานช่าง
 ★ ด้านงานทะเบียนราษฏร์


ไปยังหน่วยงานต่างๆ
e-Learning

หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
e-Learning
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  
บริการประชาชน  
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

งานทะเบียนราษฎร

 

การขอเลขหมายประจำบ้าน

บ้านที่ปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างนานแล้วให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอหมายเลข ประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ  ถ้าไม่ขอภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาทบ้านที่ขอบ้านเลขที่จะต้องมีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้

1.1 กรณีขออนุญาตปลูกสร้างใหม่ เอกสารประกอบด้วย

- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอเลข และผู้แจ้ง

- ใบอนุญาตปลูกสร้าง  และแบบแปลนการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร

- หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน(ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน  และหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน

-  บัตรประจำตัวหรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวในฐานะผู้มอบหมายกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

1.2 กรณีไม่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือปลูกสร้างอาคารนานแล้ว เอกสารประกอบด้วย

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ

- แผนที่สังเขป

- โฉนดที่ดิน

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้ขอ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 15 นาที

        การรื้อถอนบ้าน

ให้แจ้งรื้อต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อเสร็จ  หากไม่แจ้งรื้อถอนต่อ

นายทะเบียนท้องถิ่นสามารถสั่งจำหน่ายทะเบียนบ้าน และรายการบุคคลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้

        เอกสารประกอบ

- ใบอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร

- หลักฐานในการแจ้งรื้อบ้าน

- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 15  นาที


การแจ้งตาย

เมื่อมีคนตายภายในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตายภายใน  24  ชั่วโมง  นับแต่เวลาตาย  ในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน  24  ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ

เมื่อมีคนตายนอกบ้าน  ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพภายใน  24  ชั่วโมง  นับแต่เวลาตายหรือพบศพ (ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้

การแจ้งตายในกำหนดเวลา  เอกสารประกอบ

-  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลหรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้านและผู้ได้รับมอบอำนาจ)

- ทะเบียนบ้านแบบสมุดพกที่ผู้ตายมีชื่อ และรายการบุคคล (ถ้ามี)

   ระยะเวลาแล้วเสร็จ     15  นาที

การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา   

    หมายถึงกรณีมีคนตายแต่ไม่ได้ไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้แจ้งการตายยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ ดำเนินการดังนี้

-   เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องแล้วจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่ผู้แจ้งนำไปแสดงแล้วดำเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามที่กำหมายกำหนด

-   ตรวจสอบสาเหตุจากพยานบุคคลเพื่อให้ทราบสาเหตุการไม่มาแจ้งการตายภายในระยะเวลาที่กำหนดและให้ทราบถึงวัน เดือน ปีที่ตาย  สถานที่ตาย และผู้รู้เห็นการตายภายเรียกและตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

-   รวบรวมหลักฐานและพิจารณา  เมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้และสั่งอนุญาตให้รับแจ้งได้เอกสารประกอบด้วย

-   หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)

-   สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ   ค่าปรับ ปรับไม่เกิน 1,000 บาทการแจ้งเกิด

เมื่อมีเด็กเกิดใหม่  ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันเกิด   เอกสารประกอบด้วย

    บัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา  หรือผู้แจ้งหรือเจ้าบ้าน
    สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล  (กรณีเด็กเกิดที่โรงพยาบาล)

การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

หมายถึง  เด็กที่เกิดมาแล้ว  แต่ยังไม่มาดำเนินการแจ้งเกิดภายในระยะเวลาที่กำหมายกำหนด

คือ  15  วัน  นับแต่วันเกิด

1.  หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (กรณีเด็กเกิดที่โรงพยาบาล)

2.   พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคง  ได้แก่ ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ ระดับสัญญาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้นำชุมชน ซึ่งมีหลักฐานแสดงภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง

3.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

4.  บัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา  เจ้าบ้าน และพยานบุคคล

5.  รูปถ่ายเด็กที่แจ้งเกิดเกินกำหนด  3  รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน  3  เดือนการแจ้งย้ายที่อยู่

ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับจ้าง (พิจารณาจากทะเบียนบ้านว่าได้มีการระบุให้ผู้ใดทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ) ผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออกหากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งย้ายที่อยู่มีกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1.  การย้ายออก  เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายออกจากบ้าน  ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน  15  วัน  นับแต่วันย้ายออกไป  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

- บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและผู้แจ้ง

- กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแจ้งย้ายออกได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านและนำบัตรประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

2.  การแจ้งย้ายเข้า   เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารประกอบด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

- บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

- ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้ง 2 ตอน และเจ้าบ้านได้ลงนามในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้า

-   กรณีบ้านว่างยังไม่มีเจ้าบ้าน ให้นำหลักฐานหนังสือสัญญาซื้อขายมาด้วย

-   กรณีเจ้าบ้านมาไม่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านมาด้วยพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 15 นาที

 

3.  การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติ

เรียกทะเบียนบ้านแบบสมุดพกพร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่จากผู้แจ้งตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

เอกสารประกอบด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ตัวจริง) ของบ้านที่จะย้ายเข้าปลายทาง

- บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า

-  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

- เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าและผู้แจ้งย้ายเข้าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น

-  กรณีเป็นเด็กต้องมีใบเกิด และต้องได้รับคำยินยอมจากบิดาและมารดาด้วย

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 15 นาที

ค่าธรรมเนียม   20   บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน

 กรณีมีเอกสารมาแสดง เอกสารประกอบ

- สำเนาทะเบียนบ้าน /  บัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้

- ตรวจสอบหลักฐาน

การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน,ทะเบียนเกิด,สูติบัตร,มรณบัตร

ให้ผู้ที่มีส่วนเสียตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2551  หมายถึงเจ้าบ้านผู้มีชื่อรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสำเนาบุคคล หรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อมหลักฐานที่จะต้องแสดงต่อนายทะเบียนท้องถิ่น

เอกสารประกอบด้วย

- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

-  ค่าธรรมเนียมข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

*********

          ตามที่เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ได้รับการถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่   1 มกราคม  2554   เป็นต้นมานั้น

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เป็น บริษัท  หจก. ร้านค้าต่างและกิจการชนิดต่าง ๆ   ที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก   สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ตั้งแต่วันที่   1  มกราคม   2554  เป็นต้นไป    ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  ชั้น  2

ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

1.  บุคคลธรรมดา  คนเดียวหรือหลายคน (ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย)

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบการต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน   30  วัน   นับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจการ  หรือวันเลิกประกอบกิจการ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์

1.   จดทะเบียนจัดตั้งใหม่           ค่าธรรมเนียม    50  บาท

2.   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง         ค่าธรรมเนียม ครั้งละ    20  บาท

3.  ยกเลิกกิจการ                 ค่าธรรมเนียม         20  บาท

4.  ออกใบแทน                  ค่าธรรมเนียม ฉบับละ   30  บาท

5.  ตรวจเอกสาร                 ค่าธรรมเนียมครั้งละ     20  บาท

6.  คัดสำเนาและรับรองเอกสาร       ค่าธรรมเนียมฉบับละ  30  บาท

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
https://www.facebook.com/pokpaeklocal
8/5 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1800 โทรศัพท์ 036-391250
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5