เมนูหลัก
บริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

 ★ ด้านการบริหารทั่วไป
 ★ ด้านการคลัง
 ★ ด้านงานช่าง
 ★ ด้านงานทะเบียนราษฏร์


ไปยังหน่วยงานต่างๆ
e-Learning

หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
e-Learning
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
 


วิสัยทัศน์

 “ภายในสามปี   เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จะเป็นเทศบาลตำบลต้นแบบขนาดเล็ก
 ที่บริหารจัดการครบทุกด้านตามหลักธรรมาภิบาล”


ค่านิยม

“องค์กรสร้างศรัทธา ชาวประชาร่วมสร้างความสำเร็จ”

 

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมการพัฒนาเทศบาลให้มีสมรรถนะ ด้วยระบบเทคโนโลยี
๒.พัฒนาระบบบริการแบบศูนย์รวม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓.ส่งเสริมการพัฒนาให้ครบทุกด้าน โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาระดับชาติ
๔.ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๕.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาล ให้ไปสู่เป้าหมาย ของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.ส่งเสริมการบริการสาธารณะ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๗.ส่งเสริมการพัฒนาแบบภาคีเครือข่าย ภายใต้ขบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๘.มุ่งเน้นบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส และพัฒนาตนเองอย่างต่องเนื่อง


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
https://www.facebook.com/pokpaeklocal
8/5 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1800 โทรศัพท์ 036-391250
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5