เมนูหลัก
บริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

 ★ ด้านการบริหารทั่วไป
 ★ ด้านการคลัง
 ★ ด้านงานช่าง
 ★ ด้านงานทะเบียนราษฏร์


ไปยังหน่วยงานต่างๆ
e-Learning

หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
e-Learning
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  

  หมวดหมู่ : ด้านการช่าง
เรื่อง : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
โดย : admin
เข้าชม : 54
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กระทรวงมหาดไทย

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
 
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี))
1 วัน เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
(หมายเหตุ: (เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี))
2 วัน เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดำเนินการตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ (น.1)
(หมายเหตุ: (เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี))
2 วัน เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
-
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
-
3)
สำเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่า ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของผู้ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
-
4)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30            วรรคสอง (แบบ น. 8)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
-
5)
สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
-
6)
สำเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ)
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.pokpaeklocal.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (036-391-250)))
2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
(หมายเหตุ: (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัดสระบุรี))
3) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
หมายเหตุ
-
 
 

กล่องข้อความ: ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 
 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ด้านการช่าง5 อันดับล่าสุด

      การแจ้งถมดิน 5/ม.ค./2559
      การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 5/ม.ค./2559
      การแจ้งขุดดิน 5/ม.ค./2559
      การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 5/ม.ค./2559
      การโฆษณา 5/ม.ค./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
https://www.facebook.com/pokpaeklocal
8/5 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1800 โทรศัพท์ 036-391250
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5