เมนูหลัก
บริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

 ★ ด้านการบริหารทั่วไป
 ★ ด้านการคลัง
 ★ ด้านงานช่าง
 ★ ด้านงานทะเบียนราษฏร์


ไปยังหน่วยงานต่างๆ
e-Learning

หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
e-Learning
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  

  หมวดหมู่ : ด้านงานทะเบียนราษฏร์
เรื่อง : การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
โดย : admin
เข้าชม : 64
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กระทรวงมหาดไทย

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้การผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้เมือง(ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) มีเลขประจำตัวประชาขน 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 6 และหลักที่หกและเจ็ดเริ่มจากเลข 50 เป็นต้นไปรวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 เลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 7 ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด ต้องขอมีบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด
3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณา ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ
 
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ (หน่วยยื่นคำขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
 สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ (หน่วยยื่นคำขอ) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 นาที
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตร แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
(หมายเหตุ: -)
3 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
2) การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการในฐานข้อมูล ดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปทำบัตร พิมพ์คำขอมีบัตร ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอนายทะเบียนพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
7 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
3) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ


(หมายเหตุ: -)
3 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
4) การพิจารณา
กรณีอนุมัติ                     
- จัดทำเอกสารใบรับคำขอมีบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรอรับบัตร                  
จากสำนักทะเบียนกลาง (ภายใน 1 เดือน)                 
(หมายเหตุ: -)
2 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด และขอเปลี่ยนบัตร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
กรมการปกครอง
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
กรมการปกครอง
3) เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย หนังสือขออนุญาตออกนอกเขต หลักฐานการศึกษา ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตร
(หมายเหตุ: (ยกเว้น
(1) การทำบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี                                                                                             (2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดและ                                                                                    
ได้ขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด                                                                                               
))
 ค่าธรรมเนียม 60 บาท
 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
2) สำนักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
(หมายเหตุ: (โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th))
3) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
หมายเหตุ
-
 
 

กล่องข้อความ: ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 
1)กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตรค่าธรรมเนียม พ.. 2551
 
2)ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสััญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ 19  กลุ่ม)
 
 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ด้านงานทะเบียนราษฏร์5 อันดับล่าสุด

      การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 5/ม.ค./2559
      การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (กรณีในเขต) 5/ม.ค./2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ton_sksk@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
https://www.facebook.com/pokpaeklocal
8/5 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1800 โทรศัพท์ 036-391250
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5