[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

 ★ ด้านการบริหารทั่วไป
 ★ ด้านการคลัง
 ★ ด้านงานช่าง
 ★ ด้านงานทะเบียนราษฏร์


ไปยังหน่วยงานต่างๆ
e-Learning

หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
e-Learning
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

  หมวดหมู่ : ด้านงานทะเบียนราษฏร์
เรื่อง : การขอเลขที่บ้าน
โดย : admin
เข้าชม : 32
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กระทรวงมหาดไทย

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย

2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ

3. เงื่อนไข

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
 
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (036-391250-1))
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 20 นาที
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคำขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)
10 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
2) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
10 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้แจ้ง)
กรมการปกครอง
2) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร. 9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -
สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
3) เอกสารการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
กรมที่ดิน
4) เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
(หมายเหตุ: (036-391250-1))
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
หมายเหตุ
-
 
 

กล่องข้อความ: ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน: การขอเลขที่บ้าน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 .. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอเลขที่บ้าน
 
 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ด้านงานทะเบียนราษฏร์5 อันดับล่าสุด

      การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 5/ม.ค./2559
      การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (กรณีในเขต) 5/ม.ค./2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ton_sksk@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป