เมนูหลัก
บริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

 ★ ด้านการบริหารทั่วไป
 ★ ด้านการคลัง
 ★ ด้านงานช่าง
 ★ ด้านงานทะเบียนราษฏร์


ไปยังหน่วยงานต่างๆ
e-Learning

หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
e-Learning
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  

  หมวดหมู่ : ด้านงานทะเบียนราษฏร์
เรื่อง : การขอหนังสือรับรองการเกิด
โดย : admin
เข้าชม : 47
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กระทรวงมหาดไทย

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่ ผู้ร้อง หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

2. เงื่อนไข

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
 
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ที่ผู้ร้องเกิด / ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน / ที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน))
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคำขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)
10 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
2) การพิจารณา
นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบิดา มารดา สัญชาติของบิดามารดา ถึงสถานที่เกิด จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา และทีอยู่ปัจจุบัน และรวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็น เสนอให้นายอำเภอพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
20 วัน สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
3) การพิจารณา
นายอำเภอ พิจารณาพยานหลักฐาน แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบ
(หมายเหตุ: -)
9 วัน สำนักทะเบียนอำเภอ
4) การพิจารณา
นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
1 วัน สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง)
กรมการปกครอง
2)
รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
3)
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38 , ท.ร. 38/1 , ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -
สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น
4)
หลักฐานที่แสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เช่น หลักฐานลงบัญชีทหารกองเกิน , ใบสำคัญประจำถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น)
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
2) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
หมายเหตุ
-
 
 

กล่องข้อความ: ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 
1)ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) .. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด
 
 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ด้านงานทะเบียนราษฏร์5 อันดับล่าสุด

      การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 5/ม.ค./2559
      การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 5/ม.ค./2559
      การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (กรณีในเขต) 5/ม.ค./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
https://www.facebook.com/pokpaeklocal
8/5 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1800 โทรศัพท์ 036-391250
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5